Vedtægter

Vedtægter på stiftende generalforsamling i Selskabet den. 30. oktober 1984.
Ændringer vedtaget 1986, 1991, 1996, 1997, 2006 OG 2014

§1 Selskabets formål er:
1. At fremme forskning, undervisning og behandling indenfor adiposiologi: læren om fedme.
2. At repræsentere dansk adiposiologi over for udlandet.
3. At medvirke til at forebygge og afhjælpe fedme i den danske befolkning.
Selskabets møder er åbne.
Selskabet er optaget i Dansk Medicinsk Selskab.
Selskabet er optaget i Organisationen af Lægevidenskabelig Selskaber (LVS).
Selskabet er optaget i European Association for the Study of Obesity (EASO) og Word Obesity. Som medlem af DSAF kan man via sin e-mail adresse også være registreret som medlem af EASO og World Obesity.

§2 Enhver person, der støtter Selskabets formål, kan optages i Selskabet. Udlændinge kan optages på lige fod med danskere. Grupper, firmaer og lignende kan ikke opnå fælles medlemskab. Anmodning om optagelse sker online, som beskrevet på DSAFs hjemmeside.
Udmeldelse af Selskabet skal ske online, som beskrevet på DSAFs hjemmeside. Som udmeldt betragtes den, der ikke har betalt kontingent i to konsekutive kalenderår. Genindmeldelse kræver betaling af forfaldne kontingenter. Eksklusion af medlemmer kan kun ske efter drøftelse på en generalforsamling med efterfølgende urafstemning. Eksklusion kræver mindst ¾ af de ved denne urafstemning afgivne stemmer. Forslag om eksklusion kan fremsættes af bestyrelsen eller af 25 medlemmer over for denne, og skal være bestyrelsen i hænde 3 uger før generalforsamlingen. Forslaget skal være tilstillet medlemmerne skriftligt mindst 14 dage før den aktuelle generalforsamling.

§3 Kontingent fastsættes for 1 regnskabsår ad gangen på den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret følger selskabsåret. Studerende er kontingentfrie. Kun medlemmer, der har betalt årets kontingent, har stemmeret.

§4 Selskabet ledes og dets aktiviteter planlægges af en bestyrelse, der består af 6 medlemmer af Selskabet, hvoraf den ene er Selskabets forperson. Bestyrelsens enkelte medlemmer samt en suppleant vælges på en generalforsamling ved skriftlig afstemning. Ved stemmelighed i forbindelse med afstemninger i bestyrelsen, vil forpersonens stemme tælle dobbelt. Valget af forpersonen foretages først.
Som forperson kan vælges et medlem med akademisk uddannelse samt en videnskabelig baggrund, der svarer til mindst en Ph.d.-grad. Hver stemmeberettiget har 1 stemme, og valgt er den kandidat, som opnår flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, afgøres valget ved lodtrækning. Derefter vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Hver stemmeberettiget har et antal stemmer, som svarende til antallet af bestyrelsesposter på valg. Valgte er de kandidater, som samler flest stemmer. Som suppleant til bestyrelsen vælges den kandidat, der samler flest stemmer næst efter de til bestyrelsen valgte. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
Bestyrelsen konstituerer sig med en sekretær og en kasserer. Selskabet forpligtes ved underskrift af forperson og sekretær eller kasserer i forening. Hvis forperson får længerevarende forfald, udpeges en midlertidig forperson af og blandt medlemmerne af bestyrelsen. En ny forperson skal vælges for den resterende del af valgperioden ved førstkommende ordinære general-forsamling.
Forslag til bestyrelsesmedlemmer og forperson må være den siddende bestyrelse i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Valg af bestyrelse gælder for 2 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted, og fornyet valg kan finde sted efter pause på 2 eller flere år.
Generalforsamlingen vælger foruden forpersonen en revisor og en revisorsuppleant ved mundtlig afstemning. Valgene gælder for 2 år ad gangen med ret til genvalg.

§5 Selskabet afholder en generalforsamling årligt i årets sidste kvartal. Generalforsamlingen skal indvarsles skriftligt med dagsorden mindst 3 uger forud. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling rummer følgende punkter:

• Valg af dirigent.
• Forelæggelse af forpersonens beretning.
• Forelæggelse af det reviderede regnskab.
• Forelæggelse af aktuelle antal medlemmer.
• Fastlæggelse af kontingent.
• Rapport fra eventuelle udvalg.
• Eventuelt valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne.

Dagsorden udfærdiges af bestyrelsen. Punkter optages, såfremt de skriftligt er sekretæren i hænde senest 1. september. Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Den er valgt, som opnår flest stemmer. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel, enten af bestyrelsen, eller såfremt mindst 6 af foreningens medlemmer skriftlig over for bestyrelsen har anmodet herom. Anmodningen skal indeholde motivet for den ekstraordinære generalforsamling, der skal finde sted 6 uger efter anmodningens fremsættelse. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af deltagende medlemmer. Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed, når spørgsmål vedrørende paragraf 2, 7 og 9 undtages. Ved afstemning accepteres at hvert fremmødt medlem kan stemme med én fuldmagt med specificering af til hvilke(t) afstemning(er) fuldmagten gælder.

§6 Bestyrelsen kan vælge medlemmer til udvalg. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til andre organisationer.

§7 Vedtagelse af vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling og kræver mindst ¾ af de afgivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal være vedlagt den skriftlige indkaldelse til den aktuelle generalforsamling. Såfremt mindre end 2/3 af medlemmerne er til stede, skal spørgsmålet sendes til urafstemning, hvor afgørelsen træffes ved simpel stemmeflerhed.

§8 Bestyrelsen kan tildele æresmedlemskaber til personer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats indenfor Selskabets formål.

§9 Selskabets opløsning eller sammenslutning med andre selskaber kan kun finde sted efter drøftelse på en generalforsamling med efterfølgende urafstemning, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslaget.